straight axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight axle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trục bánh xe thẳng