straight bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight bond

    * kinh tế

    trái phiếu có lãi suất cố định