straight eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight eye.

Từ điển Anh Việt

  • straight eye

    /'streit'ai/

    * danh từ

    khả năng phát hiện chỗ cong