straight-arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight-arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight-arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight-arm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • straight-arm

    (American football) the act of warding off a tackler by holding the arm fully extended with the hand against the opponent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).