straight-arm stirrer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight-arm stirrer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight-arm stirrer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight-arm stirrer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight-arm stirrer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy khuấy cánh thẳng