straight sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight sale

    * kinh tế

    sự bán đơn phương