straight-tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight-tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight-tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight-tap.

Từ điển Anh Việt

  • straight-tap

    * danh từ

    tarô hình trụ