straightedge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightedge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightedge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightedge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • straightedge

    hand tool consisting of a flat rigid rectangular bar (metal or wood) that can be used to draw straight lines (or test their straightness)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).