straight gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight gear

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bánh răng thẳng