straight seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight seam

    * kỹ thuật

    mối hàn thẳng