straight arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straight arch

  * kỹ thuật

  lanhtô

  lanhtô vòm

  vòm phẳng

  vòm thẳng

  vòm thoải

  xây dựng:

  lanhtô cuốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • straight arch

  Similar:

  flat arch: an arch with mutually supporting voussoirs that has a straight horizontal extrados and intrados