straight rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight rope

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp thẳng