straight stem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight stem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight stem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight stem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight stem

    * kỹ thuật

    mũi thẳng (đóng thuyền)