straight hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight hole

    * kỹ thuật

    lỗ khoan thẳng