straight angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight angle.

Từ điển Anh Việt

 • straight angle

  /'streit'æɳgl/

  * danh từ

  (toán học) góc bẹt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straight angle

  * kỹ thuật

  góc bẹt

  toán & tin:

  góc bẹt (1800)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • straight angle

  an angle of 180 degrees