flat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat.

Từ điển Anh Việt

 • flat

  /flæt/

  * danh từ

  dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) căn phòng, căn buồng

  (hàng hải) ngăn, gian

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tầng

  mặt phẳng

  miền đất phẳng

  lòng (sông, bàn tay...)

  the flat of the hand: lòng bàn tay

  miền đất thấp, miền đầm lầy

  thuyền đáy bằng

  rổ nông, hộp nông

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) toa trần ((cũng) flat-car)

  (sân khấu) phần phông đã đóng khung

  (âm nhạc) dấu giáng

  (số nhiều) giày đề bằng

  (từ lóng) kẻ lừa bịp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lốp bẹp, lốp xì hơi

  to join the flats

  chắp vá lại thành một mảnh; giữ cho vẻ trước sau như một

  * tính từ

  bằng phẳng, bẹt, tẹt

  a flat roof: mái bằng

  a flat nose: mũi tẹt

  sóng soài, sóng sượt

  to knock somebody flat: đánh ai ngã sóng soài

  nhãn

  cùng, đồng (màu)

  nông

  a flat dish: đĩa nông

  hoàn toàn, thẳng, thẳng thừng, dứt khoát

  flat nonsense: điều hoàn toàn vô nghĩa

  a flat denial: sự từ chối dứt khoát

  and that's flat!: dứt khoát là như vậy!

  nhạt, tẻ nhạt, vô duyên; hả (rượu...)

  a flat joke: câu đùa vô duyên

  flat beer: bia hả

  ế ẩm

  market is flat: chợ búa ế ẩm

  không thay đổi, không lên xuống, đứng im (giá cả...)

  bẹp, xì hơi (lốp xe)

  bải hoải, buồn nản

  (thông tục) không một xu dính túi, kiết xác

  (âm nhạc) giáng

  * phó từ

  bằng, phẳng, bẹt

  sóng sượt, sóng soài

  to fall flat: ngã sóng soài

  (nghĩa bóng) hoàn toàn thất bại

  to lie flat: nằm sóng soài

  hoàn toàn; thẳng, thẳng thừng, dứt khoát

  to go flat against orders: hoàn toàn làm trái với mệnh lệnh

  to tell somebody flat that

  nói thẳng với ai rằng

  đúng

  to run the hundred-yard dush in ten seconds flat: chạy 100 iat đúng mười giây

  (âm nhạc) theo dấu giáng

  * ngoại động từ

  làm bẹt, dát mỏng

 • flat

  phẳng; bẹt

  concircularly f. phẳng đồng viên

  locally f. (hình học) phẳng địa phương, ơclit địa phương

  projectively f.(hình học) phẳng xạ ảnh, ơclit xạ ảnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flat

  * kinh tế

  ảm đạm

  chứng khoán không có lãi

  cố định

  đình trệ

  đồng loạt

  duy nhất

  ế ẩm

  hộp

  không hoạt động

  không kể lãi

  mức giá không thay đổi

  ngăn

  nhất định

  nhất luật

  phòng

  tầng

  tẻ nhạt

  thị trường yếu ớt

  thống nhất

  thùng

  trầm trệ

  ứ đọng

  uể oải

  yên tĩnh

  * kỹ thuật

  bãi cạn

  bằng phẳng

  bào

  bẹt

  cán dẹt

  căn hộ

  dát mỏng

  dẹt

  đơn điệu

  đồng bằng

  đục

  lòng sông

  nằm ngang

  mặt phẳng

  miền đất phẳng

  mờ

  sàn

  thép tấm

  tôn

  ván sàn

  xỉn

  cơ khí & công trình:

  bạt phẳng

  cán phẳng

  ô tô:

  hết điện

  lốp xẹp

  lốp xì hơi

  xây dựng:

  không bóng (màu)

  phẳng

  thép dải

  thoai thoải

  thuyền đáy bằng

  vật lý:

  sự xẹp lốp

  hóa học & vật liệu:

  vỉa nằm ngang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flat

  a level tract of land

  the salt flats of Utah

  a shallow box in which seedlings are started

  a musical notation indicating one half step lower than the note named

  a deflated pneumatic tire

  Synonyms: flat tire

  scenery consisting of a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting

  having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another

  a flat desk

  acres of level farmland

  a plane surface

  skirts sewn with fine flat seams

  Synonyms: level, plane

  having a relatively broad surface in relation to depth or thickness

  flat computer monitors

  stretched out and lying at full length along the ground

  found himself lying flat on the floor

  Synonyms: prostrate

  lacking contrast or shading between tones

  Antonyms: contrasty

  (of a musical note) lowered in pitch by one chromatic semitone

  B flat

  Antonyms: natural

  having lost effervescence

  flat beer

  a flat cola

  sounded or spoken in a tone unvarying in pitch

  the owl's faint monotonous hooting

  Synonyms: monotone, monotonic, monotonous

  horizontally level

  a flat roof

  not reflecting light; not glossy

  flat wall paint

  a photograph with a matte finish

  Synonyms: mat, matt, matte, matted

  commercially inactive

  flat sales for the month

  prices remained flat

  a flat market

  with flat sails

  sail flat against the wind

  Similar:

  flatcar: freight car without permanent sides or roof

  Synonyms: flatbed

  apartment: a suite of rooms usually on one floor of an apartment house

  categoric: not modified or restricted by reservations

  a categorical denial

  a flat refusal

  Synonyms: categorical, unconditional

  compressed: flattened laterally along the whole length (e.g., certain leafstalks or flatfishes)

  bland: lacking taste or flavor or tang

  a bland diet

  insipid hospital food

  flavorless supermarket tomatoes

  vapid beer

  vapid tea

  Synonyms: flavorless, flavourless, insipid, savorless, savourless, vapid

  bland: lacking stimulating characteristics; uninteresting

  a bland little drama

  a flat joke

  two-dimensional: lacking the expected range or depth; not designed to give an illusion or depth

  a film with two-dimensional characters

  a flat two-dimensional painting

  Synonyms: 2-dimensional

  directly: in a forthright manner; candidly or frankly

  he didn't answer directly

  told me straight out

  came out flat for less work and more pay

  Synonyms: straight

  Antonyms: indirectly