flatfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flatfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flatfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flatfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flatfish

    sweet lean whitish flesh of any of numerous thin-bodied fish; usually served as thin fillets

    any of several families of fishes having flattened bodies that swim along the sea floor on one side of the body with both eyes on the upper side

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).