flat bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flat bed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy sàn phẳng