flat-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat-bed.

Từ điển Anh Việt

  • flat-bed

    * danh từ

    toa sàn phẳng; toa đĩa; ô tô sàn phẳng