flatpack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flatpack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flatpack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flatpack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flatpack

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bó mạch phẳng