mat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mat.

Từ điển Anh Việt

 • mat

  /mæt/

  * danh từ

  chiếu

  thảm chùi chân

  (thể dục,thể thao) đệm (cho đồ vật...)

  miếng vải lót cốc (đĩa...) (cho khỏi nóng hay để trang hoàng)

  vật tết

  to be on the mat

  bị quở trách, bị phê bình

  (quân sự) bị đưa ra toà

  * ngoại động từ

  trải chiếu lên; trải thảm chùi chân lên

  bện tết (thừng, tóc...)

  * nội động từ

  bện lại, tết lại

  * ngoại động từ

  làm xỉn, làm mờ

  * tính từ

  xỉn, mờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mat

  * kinh tế

  dán lại

  dính lại

  gắn lại

  * kỹ thuật

  bản đế

  đệm

  đệm bông

  đục

  không bóng

  làm mờ

  làm xỉn

  lưới

  lưới cốt thép

  miếng lót

  mờ

  móng rời

  phớt

  tấm lót

  xây dựng:

  chiếu đệm

  tấm lót bông

  thảm cách ly

  điện:

  không láng bóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mat

  a thick flat pad used as a floor covering

  mounting consisting of a border or background for a picture

  Synonyms: matting

  sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports

  Synonyms: gym mat

  a mass that is densely tangled or interwoven

  a mat of weeds and grass

  a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it

  Similar:

  master of arts in teaching: a master's degree in teaching

  flatness: the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss

  Synonyms: lusterlessness, lustrelessness, matt, matte

  entangle: twist together or entwine into a confusing mass

  The child entangled the cord

  Synonyms: tangle, snarl

  Antonyms: disentangle, unsnarl

  felt: change texture so as to become matted and felt-like

  The fabric felted up after several washes

  Synonyms: felt up, mat up, matt-up, matte up, matte

  flat: not reflecting light; not glossy

  flat wall paint

  a photograph with a matte finish

  Synonyms: matt, matte, matted