mature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature.

Từ điển Anh Việt

 • mature

  /mə'tjuə/

  * tính từ

  chín, thành thực, trưởng thành

  mature years: tuổi trưởng thành, tuổi thành niên

  cẩn thận, chín chắn, kỹ càng

  after mature deliberation: sau khi đã suy xét kỹ càng; sau khi đã đắn đo suy nghĩ

  the plan is not mature yet: kế hoạch chưa chín chắn

  (thương nghiệp) đến kỳ hạn phải thanh toán; mân kỳ (hoá đơn)

  * ngoại động từ

  làm cho chín, làm cho chín chắn, làm cho hoàn thiện (kế hoạch...)

  * nội động từ

  chín trở nên chín chắn, trưởng thành, hoàn thiện

  mân hạn, mân kỳ, đến kỳ hạn phải thanh toán (hoá đơn)

  when does this bill mature?: đến khi nào cái hoá đơn này phải thanh toán?

 • mature

  (toán kinh tế) trả tiền (cho phiếu nhận tiền)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mature

  * kinh tế

  chín

  chín muồi

  chín tới

  đáo hạn

  đến hạn

  đến hạn thanh toán

  đền kỳ

  đến kỳ (thanh toán)

  làm chín

  phát đạt

  phát đạt (phiếu khoán) đến kỳ

  thành thục

  * kỹ thuật

  bê tông

  chín chắn

  chín mùi

  trưởng thành

  xây dựng:

  nổi (màu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mature

  develop and reach maturity; undergo maturation

  He matured fast

  The child grew fast

  Synonyms: maturate, grow

  develop and work out fully in one's mind

  I need to mature my thoughts

  become due for repayment

  These bonds mature in 2005

  characteristic of maturity

  mature for her age

  Antonyms: immature

  fully considered and perfected

  mature plans

  Synonyms: matured

  having reached full natural growth or development

  a mature cell

  Antonyms: immature

  Similar:

  ripen: cause to ripen or develop fully

  The sun ripens the fruit

  Age matures a good wine

  senesce: grow old or older

  She aged gracefully

  we age every day--what a depressing thought!

  Young men senesce

  Synonyms: age, get on, maturate

  suppurate: cause to ripen and discharge pus

  The oil suppurates the pustules

  ripe: fully developed or matured and ready to be eaten or used

  ripe peaches

  full-bodied mature wines

  Antonyms: green

  fledged: (of birds) having developed feathers or plumage; often used in combination

  Antonyms: unfledged