maturely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturely.

Từ điển Anh Việt

 • maturely

  * phó từ

  xem mature

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maturely

  in a mature manner

  she acts very maturely for her age

  Antonyms: immaturely