immaturely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immaturely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immaturely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immaturely.

Từ điển Anh Việt

 • immaturely

  xem immature

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • immaturely

  in an immature manner

  his teenage son still behaves very immaturely

  Synonyms: jejunely

  Antonyms: maturely