matured wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matured wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matured wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matured wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • matured wood

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ đến lúc chặt