mature river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature river.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature river

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sông trưởng thành