mature economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature economy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature economy

    * kinh tế

    kinh tế sung mãn

    nền kinh tế chín muồi

    nền kinh tế sung mãn