mature fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature fish

    * kinh tế

    cá thành thục