matureness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matureness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matureness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matureness.

Từ điển Anh Việt

  • matureness

    * danh từ

    tính chín; tính thuần thục, tính trưởng thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet