maturity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity.

Từ điển Anh Việt

 • maturity

  /mə'tjuəriti/

  * danh từ

  tính chín; tính thành thực, tính trưởng thành

  tính cẩn thận, tính chín chắn, tính kỹ càng

  (thương nghiệp) kỳ hạn phải thanh toán

 • Maturity

  (Econ) Đến hạn, hết hạn.

  + Là ngày mà khoản nợ của người phát hành trái phiếu đến hạn phải thanh toán hoặc là ngày đến hạn thanh toán tiền nợ gốc.

 • Maturity

  (Econ) Đến hạn thanh toán.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maturity

  * kinh tế

  độ chín

  hạn kỳ

  kỳ hạn

  ngày đáo hạn

  ngày đến hạn

  ngày đến hạn thanh toán

  tính chín

  * kỹ thuật

  ngày trả nợ

  hóa học & vật liệu:

  sự trưởng thành

  y học:

  thời kỳ trưởng thành, độ chín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maturity

  state of being mature; full development

  Synonyms: matureness

  Antonyms: immaturity

  the date on which an obligation must be repaid

  Synonyms: maturity date, due date

  Similar:

  adulthood: the period of time in your life after your physical growth has stopped and you are fully developed