maturity value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity value

    * kinh tế

    giá trị đến hạn thanh toán

    giá trị khi đáo hạn

    giá trị khi đến hạn