maturity factoring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity factoring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity factoring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity factoring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity factoring

    * kinh tế

    bao thanh toán đến hạn