maturity structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cấu trúc chắc chắn