maturity book for bills nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity book for bills nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity book for bills giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity book for bills.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity book for bills

    * kinh tế

    sổ đáo hạn phiếu khoán