maturity transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity transformation

    * kinh tế

    sự biến đổi kỳ hạn