mature infant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature infant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature infant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature infant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature infant

    * kỹ thuật

    y học:

    trẻ đẻ đủ tháng