mature debtor nation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mature debtor nation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mature debtor nation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mature debtor nation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mature debtor nation

    * kinh tế

    nước con nợ phát triển