unfledged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfledged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfledged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfledged.

Từ điển Anh Việt

 • unfledged

  /'ʌn'fledʤd/

  * tính từ

  (động vật học) chưa đủ lông (chim)

  (nghĩa bóng) chưa có kinh nghiệm, còn non nớt, chưa từng trải

  không được trang trí bằng lông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unfledged

  (of birds) not yet having developed feathers

  a small unfledged sparrow on the window sill

  Synonyms: immature

  Antonyms: fledged

  (of an arrow) not equipped with feathers

  shot an unfledged arrow

  Synonyms: fledgeless, unvaned

  Similar:

  fledgling: young and inexperienced

  a fledgling enterprise

  a fledgling skier

  an unfledged lawyer

  Synonyms: callow