fledgling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fledgling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fledgling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fledgling.

Từ điển Anh Việt

  • fledgling

    /fledgling/

    * danh từ

    chim non mới ra ràng

    (nghĩa bóng) người non nớt, người thiếu kinh nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet