newcomer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newcomer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newcomer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newcomer.

Từ điển Anh Việt

  • newcomer

    /'nju:'kʌmə/

    * danh từ

    người mới đến

Từ điển Anh Anh - Wordnet