immature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immature.

Từ điển Anh Việt

 • immature

  /,imə'tjuə/

  * tính từ

  non nớt, chưa chín chắn

  the immature minds of children: đầu óc non nớt của trẻ con

  chưa chín muồi

  the immature social conditions for an uprising: những điều kiện xã hội chưa chín muồi cho một cuộc nổi dậy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • immature

  * kinh tế

  chưa chín

  chưa chín tới

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chưa thành thục

  xây dựng:

  non (đá)

  y học:

  non nớt, chưa chín, chưa trưởng thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • immature

  characteristic of a lack of maturity

  immature behavior

  Antonyms: mature

  not yet mature

  Antonyms: mature

  Similar:

  young: (used of living things especially persons) in an early period of life or development or growth

  young people

  Antonyms: old

  green: not fully developed or mature; not ripe

  unripe fruit

  fried green tomatoes

  green wood

  Synonyms: unripe, unripened

  Antonyms: ripe

  unfledged: (of birds) not yet having developed feathers

  a small unfledged sparrow on the window sill

  Antonyms: fledged