age nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age.

Từ điển Anh Việt

 • age

  /eidʤ/

  * danh từ

  tuổi

  what is your age?: anh bao nhiêu tuổi?

  to be twenty years of age: hai mươi tuổi

  the age of discretion: tuổi khôn, tuổi biết suy xét rồi (14 tuổi)

  over age: quá tuổi quy định

  tuổi già, tuổi tác

  back bent with age: lưng còng vì tuổi tác

  thời đại, thời kỳ

  the stone age: thời kỳ đồ đá

  the golden age: thời kỳ hoàng kim

  tuổi trưởng thành

  to be (come) of age: đến tuổi trưởng thành

  to be under age: chưa đến tuổi trưởng thành

  (thông tục), ((thường) số nhiều) lâu lắm, hàng thế kỷ

  I haven't seen him for ages: đã lâu lắm tôi không gặp anh ấy

  thế hệ

  to act (be) one's age

  xử sự đúng lúc với bậc tuổi mình

  age consent

  (xem) consent

  to beat one's well

  già mà còn khoẻ, nom trẻ hơn tuổi

  a dog's age

  a coon's age

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) một thời gian dài, hàng thế kỷ

  a green old age

  tuổi già, tuổi già sung sướng

  hoary age

  tuổi già, tuổi hạc

  the infitmities of age

  những bệnh tật lúc tuổi già

  to look one's age

  (xem) look

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • age

  * kỹ thuật

  hóa già

  kỷ

  lão hóa

  niên đại

  thời đại

  thời gian phục vụ

  cơ khí & công trình:

  đại

  y học:

  tuổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • age

  how long something has existed

  it was replaced because of its age

  a time of life (usually defined in years) at which some particular qualification or power arises

  she was now of school age

  tall for his eld

  Synonyms: eld

  begin to seem older; get older

  The death of his wife caused him to age fast

  make older

  The death of his child aged him tremendously

  Antonyms: rejuvenate

  Similar:

  historic period: an era of history having some distinctive feature

  we live in a litigious age

  long time: a prolonged period of time

  we've known each other for ages

  I haven't been there for years and years

  Synonyms: years

  old age: a late time of life

  old age is not for sissies

  he's showing his years

  age hasn't slowed him down at all

  a beard white with eld

  on the brink of geezerhood

  Synonyms: years, eld, geezerhood

  senesce: grow old or older

  She aged gracefully

  we age every day--what a depressing thought!

  Young men senesce

  Synonyms: get on, mature, maturate