age-old nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age-old nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age-old giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age-old.

Từ điển Anh Việt

 • age-old

  /'eidʤould/

  * tính từ

  lâu đời

  age-old culture: nền văn hoá lâu đời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • age-old

  belonging to or lasting from times long ago

  age-old customs

  the antique fear that days would dwindle away to complete darkness

  Synonyms: antique