aged meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aged meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aged meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aged meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aged meat

    * kinh tế

    thịt chia