aged cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aged cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aged cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aged cheese.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aged cheese

    * kinh tế

    fomat chín