agenosomia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agenosomia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agenosomia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agenosomia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agenosomia

    * kỹ thuật

    y học:

    quái tượng thiếu bộ phận sinh dục