agential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agential.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agential

    of or relating to an agent or agency

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).