agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent.

Từ điển Anh Việt

 • agent

  /'eidʤənt/

  * danh từ

  người đại lý

  ((thường) số nhiều) tay sai, chỉ điểm tay chân, bộ hạ

  tác nhân

  physical agent: tác nhân vật lý

  chemical agent: tác nhân hoá học

  forward agent

  người làm công tác phát hành; người gửi đi

  road agent

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ cướp đường

  secret agent

  đặc vụ, trinh thám

  ticket agent

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ quỹ phòng bán vé

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agent

  * kinh tế

  hãng đại lý

  người đại diện

  người đại lý

  nhân viên

  tác nhân

  * kỹ thuật

  chất hóa học

  chi nhánh

  đại lý

  hóa chất

  lực tác động

  người đại diện

  người đại lý

  nhân tố

  nhân viên

  phương tiện

  vật chất

  vật liệu

  hóa học & vật liệu:

  chất phản ứng

  toán & tin:

  chương trình đại lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agent

  an active and efficient cause; capable of producing a certain effect

  their research uncovered new disease agents

  a representative who acts on behalf of other persons or organizations

  a substance that exerts some force or effect

  a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission

  Synonyms: factor, broker

  any agent or representative of a federal agency or bureau

  Synonyms: federal agent

  Similar:

  agentive role: the semantic role of the animate entity that instigates or causes the happening denoted by the verb in the clause