agents object system (aos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agents object system (aos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agents object system (aos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agents object system (aos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agents object system (aos)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống đối tượng tác nhân