agent rebate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agent rebate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agent rebate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agent rebate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agent rebate

    * kinh tế

    sự hồi khẩu